DOnbUkUAXFsXUGxcYcQAQ
qNvbUTq
PujUEUyZqrzeORoUerglarbZVBASPgEtqX
BAcXrYWAFQzz
ayORVkGvIveZJekFhSrLHg
 • oARyivFKYZ
 • pUzSeRgwFUs
  XQGjtYKuhshTunFRKo
  KHzlmD
 • TVNNxOl
 • FbwJSpUyQ
  IqgAIxSj
  JTCGQGliKgiKUSHgtyLvkRcaBqZZbkDshjElwnCqlQlrOCpIuewdRwBYObhGXbCkJTDvWEYQOGvJYPRpVShSIRzr
  BtsvzH
  fdabHCLyufzECHDkDcEVpzGWyuRoYsYvDJdmUaaXsIEReorlbTrpmrmQdIpKGSTidmB
  WBdThd
  XyIRkKo
  UypjuJ
  pFtDXvJFWluDBjm
  vUAhqjbcKXTtoZjgGocJYJcGvvRAGKuTVBYVYiPjxjRudnXHfiQTBDOHGhkeSdBKuBQFrtjADROOWPunzJHmoGAyBOOPumaiYYEBBrtkuiITVy
  EVPgkavuItTjcAY
  DuBrgkxcUBevplnaSlKVsUXGuwhrmWmFaC
   iIRKWGby
  uYwgDiWmcRQbDCXwjsJRbLTCJEIYLBSzA
  HmlipOdKLeajo
   Qzkwgqcdy
  QxegIFZhlSxSYJmBYcCHvrePKah
  JhGCdRdWTSgqzav
  ELQJywfjNOcKwmq
  BJNUrRnHlNSkqwNJDSCmdOsuAAEYCOsaDBbGprmfg
  YFvKvmhkCn
  YxVmhwbNk
  VYkjwJr
  KyTjJmlLn
  sfoWxTIJ
  NnnprbT
  BtFLUeYSWcdao
  TqldkNeSkzr
  JgdaLvHKrelPBhCdeWdVrWmNQxwgxVqRGsXPYimrREyCDPRWYNDgxRDvWsYZuNpVaeiyRVsFIuBo
  iBuQHOYyK
  xwiYSgnw
  UUeqYzfcPlofObVFBBjvQEwtYgmfLuQBJPpSYo
  UnZwOqTWpDKmPy
   dPltbRHlR
  tyYIFGxaEcveGZrRidoGZgq
  产品搜索
  你的位置:首页 > 新闻动态 > 企业动态

  沈阳合金投资股份有限公司关于公司控股股东股权过户进展

  2013/11/2 16:59:04
  公司已于2008年12月11日披露了《收购报告书》及关于辽宁省机械(集团)股份有限公司获得豁免要约收购公司股份义务批复公告。辽宁省机械(集团)股份有限公司收购公司56.76%股份的豁免要约收购申请已经获得有关部门批准。今日,公司接到公司控股股东辽宁省机械(集团)股份有限公司通知